اول مه: زنده باد انقلاب کارگری، زنده باد شوراها  

پیام رحمان حسین زاده به مناسبت روز جهانی کارگر
کارگران!
کمتر روزی است که همانند روز کارگر بتوان دو دنیای متفاوت را از هم تشخیص داد. دنیایی متعلق به ما اکثریت عظیم انسان کارگر و اردوی کار و مردم  تحت ستم و دنیای متعلق به اقلیت انگل استثمارگر سرمایه دار. رشد نجومی ثروت اقلیت سرمایه دار بر متن گسترش فقر اکثریت عظیم ما میلیونها انسان کارکن و مزد بگیر، نه تنها در کشورهای فقر زده آسیا و آفریقا، در قلب پایتختهای کشورهای غربی و آمریکا و اروپای صنعتی، گسترش شکاف طبقاتی عمیق به عریانترین وجه مشخصه پایه ای دو دنیای متفاوت سرمایه داران و کارگران است. به خواندن ادامه دهید

Advertisements

سنت انترناسیونالیستی،اول ماە مە در کردستان!

هژیرنینا
اول مە مناسبتی طبقاتی وسراسری است کە خود رادریک جغرافیای محدود نمی بیند،صاحبان سرمایە همیشە تلاش کردەاند کە معضلات جامعە را بە گونەای  جلوە دهند کە بعدا بتوانند بە راحتی درکنترل ان دخالت وتعرض کنند، میهن پرستی را در میان کارگران تبلیغ می کنند وان را ابزاردست خود می گیرند تا ازاین طریق بتوانند برای ادامە  جنگ و بحرانهای سیاسی و اقتصادی مانع اعتصاب و اعتراضات کارگری و تودەای باشند،این است هویت نظام طبقاتی وکلا جریانهای راست محلی. به خواندن ادامه دهید

 برای برگزاری روز جهانی کارگر آماده شویم

ابراهیم باتمانی
چرا روزجهانی کارگر از نظر طبقه کارگر و کمونیستها مهم است ؟ این روز اعلام همبستگی و کیفر خواست طبقاتی علیه نظام استثمارگر و ظالم سیستم سرمایه داری درسراسر جهان  است . رفقای کارگر ، کمونیستهای  دخالتگر، انسانهای شرافتمند و ازادیخواه برابری طلب  در هر کجا ایران هستید، خود را  برای سازمان دادن و شرکت کردن در این روز بزرگ آماده کنید.  فکر نمی کنم که دیگر کسی توهم و یا امیدی  به این حکومت جنایتکار ،دزد و فاسد سرمایه داری  داشته باشد. به خواندن ادامه دهید

زنده باد اول مه، زنده باد اداره شورایی!

اول مه، برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، روز همبستگی جهانی علیه بردگی مزدی و علیه به زنجیر کشیدن کره خاک و ساکنانش توسط سرمایه داری است. اول مه از مبارزه برای روز کار هشت ساعته آغاز شد. اما پیام اصلی آن اعلام به میدان آمدن غیر قابل انکار آن نیرویی بود که برای آزادی خود باید کل بشریت را از شر تبعیض و بی حقوقی و نابرابری و استثمار رها سازد. اکنون در اول مه سال ۲۰۱۹ طبقه کارگر ایران بیش از هرجای دیگری در جهان این پیام اصلی اول مه را بر پرچم خود حک کرده است. به خواندن ادامه دهید